Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Weekend majowy za nami. Pewnie wielu z nas w tym czasie robiło przydomowe wiosenne porządki. Po zimie zostały odpadki, które powinny znaleźć swoje właściwe miejsce.
Spacerując po naszych lasach bardzo często natrafiamy na takie obrazy:

Pewnie nie każdy wie, że w Świdwinie mamy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres: Świdwin, ul. Kombatantów Polskich 5

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00 – 17:00
sobota 7:00 – 15:00

 

Prowadzący:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,

ul. Armii Krajowej 21, 78–300 Świdwin

tel.: 94 36 523 56, 94 36 524 53

 

 

Drogi Mieszkańcu Świdwina!

Przeprowadzasz remont w mieszkaniu? Popsuła Ci się lodówka? Zmieniasz meble? A może opony na letnie? Nie sądzisz, że przyszedł czas na wiosenne porządki?

Ale co zrobić z tymi ODPADAMI?!?

Od dziś kończą się Twoje problemy!

Już od 2 kwietnia w Świdwinie przy ul. Kombatantów Polskich 5
(teren MEC-u) możesz ZA DARMO pozbyć się następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 • odpady budowlane i remontowe (max 100 kg/miesiąc),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony*,
 • przeterminowane leki,
 • odpady zielone,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i makulatura.

*opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli; opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (w ilości 1 kompletu od samochodu osobowego 1 raz na rok na gospodarstwo domowe)

 

Wyciąg z regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świdwinie

§1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świdwinie, zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Świdwin dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w oznakowanych kontenerach.

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ulicy Kombatantów Polskich nr 5 w Świdwinie.

5. PSZOK prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie ul. Armii Krajowej 21.

§2

1. PSZOK czynny jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godziny 9.oo do 17.oo sobota od godziny 7.oo do 15.oo

2. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. Pracownik przyjmuje do PSZOK odpady tylko od mieszkańców Gminy Miejskiej Świdwin po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Świdwin lub dowodu wniesienia ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Świdwin.

4. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, w przeciwnym przypadku pracownik PSZOK odmówi ich przyjęcia.

5. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest je umieścić w odpowiednich kontenerach.

6. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony ( pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz
  pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. ) w ilości 1 kompletu od
  samochodu osobowego 1 raz na rok na gospodarstwo domowe
 • przeterminowane leki i chemikalia w opakowaniach oryginalnych oraz
  opakowania po nich,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papiery i makulatura
 • odpady zielone (tylko rozdrobnione gałęzie, liście, skoszona trawa, odpady
  z ogrodów) w workach,
 • odpady budowlane i remontowe pochodzące z drobnych prac domowych w ilości
  100kg na miesiąc na gospodarstwo domowe

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zawierające azbest,
 • materiały izolacyjne : styropian, wełna mineralna, papa,
 • części samochodowe ( w tym szyby samochodowe),
 • opony do samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • padłe zwierzęta,
 • odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • odpady pochodzące od mieszkańców innych gmin.

8. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwach domowych lub gdy ich przyjęcie mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

9. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

10. Odpady powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było swobodne przeniesienie do pojemników lub pomieszczeń do tego celu przystosowanych znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

§3

1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK.

2. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pracownik Urzędu Miasta Świdwin pod numerem telefonu 94 36 480 27.

3. Regulamin korzystania z PSZOK na terenie Gminy Miejskiej Świdwin jest dostępny na stronie internetowej odpady.swidwin.pl

 

Gospodarka odpadami